top of page

  (MUN) מודל האו"ם

48487174571_551fc1de19_o.jpg

משתתפי מודל האו"ם מדמים סימולציות (ועדות) דיפלומטיות העוסקות במשבר גלובלי עולמי. המשתתפים מאותגרים להסכים באופן דמוקרטי על החלטה כתובה עם רעיונות שנידונו רשמית, אשר עונים מדוע וכיצד ההחלטה תיושם. כדי להעביר את ההחלטה המשתתפים צריכים לשכנע אחרים לשלב את הרעיונות שלהם, ובסופו של דבר, להעביר את ההחלטה ברוב קולות. מודל האו"ם פועל לפי כללי נוהל השולטים גופים מחוקקים כמו האו"ם, כללים אלו מאפשרים ייצוג שווה למשתתפים ללא קשר לדינמיקת הכוח הקבוצתית על ידי הקצאת זמן לאדם וסטנדרטים פורמליים של התנהגות הנשמרים על ידי "יו"ר" המנחה של כל ועדה.

 

מהם 4 העקרונות?

לתקשר רעיונות בצורה ברורה וספציפית באמצעות דיבור וכתיבה.

לשכנע ולנהל משא ומתן עם אחרים כדי להשיג מטרות.

מחקר מידע ונתונים שיחזק את הטיעונים שלהם.

נימוס דיפלומטי הוא הבסיס ליצירת רשמים טובים ולעבודה עם אחרים.

איך זה עובד?

לכל משתתף מוקצה מדינה לייצג כשגריר המדינה. הנציגים נפגשים בוועדות הדנות במשבר עולמי, הנציגים חוקרים את הקשר של המדינה שהם מייצגים לאותו הנושא\משבר ומכינים הצהרה כדי להציג את הרעיון שלהם לעמיתים. באמצעות דיון מנחה ובלתי פורמלי וחשיבה ביקורתית, הנציגים משקללים את רעיונותיהם פועלים יחד כדי לאסוף את תמיכת רוב עמיתיהם להצבעה סופית, כדי להבטיח את הצלחת הוועדה שלהם. 

bottom of page